Wettelijke kennisgeving

COOL CLOTHES SL, hierna VERANTWOORDELIJK, stelt dit document beschikbaar aan gebruikers, waarmee het wil voldoen aan de verplichtingen uiteengezet in Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), en informeert alle gebruikers van de website over de gebruiksvoorwaarden.


Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich tot strikte naleving en naleving van de bepalingen die hierin zijn uiteengezet, evenals van alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn.


COOL CLOTHES SL, S.L behoudt zich het recht voor om elk type informatie dat op de website verschijnt te wijzigen, zonder enige verplichting om gebruikers op de hoogte te stellen of te informeren over deze verplichtingen, waarbij publicatie op de website als voldoende wordt beschouwd.


1. IDENTIFICATIEGEGEVENS
Bedrijfsnaam: Cool Clothes SL
Handelsnaam: OLTEX TRADING
Webdomein: www.oltextrading.com
CIF: B-05431333
Maatschappelijke zetel: Maria Loreto Calvo Lozano straat, 13, CP 14800 Priego de Córdoba
Telefoon: 679152040
e-mail: info@oltextrading.com
Geregistreerd in het handelsregister van Córdoba

 

2. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE-EIGENDOMSRECHTEN

De website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen, zijn eigendom van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE of, indien van toepassing, heeft een uitdrukkelijke licentie of toestemming van De auteurs.


Ongeacht het doel waarvoor ze bedoeld zijn, vereist de gehele of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en marketing in alle gevallen voorafgaande schriftelijke toestemming van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE. Elk gebruik dat niet eerder is toegestaan, wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.


De ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen anders dan die van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE en die op de website kunnen verschijnen, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren, en zij zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele controverses die hierover kunnen ontstaan. De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE machtigt derden uitdrukkelijk om rechtstreeks door te verwijzen naar de specifieke inhoud van de website, en in ieder geval door te verwijzen naar de hoofdwebsite. De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE erkent de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten ten gunste van hun eigenaren, en de loutere vermelding of verschijning ervan op de website impliceert niet het bestaan ​​van enige rechten of verantwoordelijkheid daarover, noch impliceert het goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door dezelfde .


Om enige vorm van observatie te maken met betrekking tot mogelijke schendingen van intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals de inhoud van de website, kunt u dit doen per e-mail:

 info@oltextrading.com

 


3. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de informatie die op zijn website wordt gepubliceerd wanneer deze informatie is gemanipuleerd of geïntroduceerd door een derde partij die er geen verband mee houdt.


Linkbeleid

Vanaf de website kunt u worden doorgestuurd naar inhoud op websites van derden. Aangezien de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE niet altijd controle heeft over de inhoud die door derden op hun respectieve websites wordt geïntroduceerd, aanvaardt zij geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze inhoud. In ieder geval zal zij overgaan tot de onmiddellijke intrekking van elke inhoud die in strijd zou kunnen zijn met de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, en zal zij overgaan tot de onmiddellijke intrekking van de doorverwijzing naar genoemde website, waarbij de inhoud onder de aandacht van de bevoegde autoriteiten wordt gebracht. in kwestie.


De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, is opgeslagen in forums, chats, bloggenerators, commentaren, sociale netwerken of andere middelen waarmee derden onafhankelijk inhoud op de pagina kunnen publiceren. website van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE. Echter, en in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 11 en 16 van de LSSICE, wordt het beschikbaar gesteld aan alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidstroepen, die actief samenwerken bij het intrekken of, indien van toepassing, blokkeren van al die inhoud die van invloed kan zijn of in strijd is met nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden of de moraal en de openbare orde. Als de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website staat die vatbaar zou kunnen zijn voor deze classificatie, neem dan onmiddellijk contact op met de websitebeheerder.


Deze website is beoordeeld en getest op correcte werking. In principe kan een correcte werking 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE sluit echter niet uit dat er sprake kan zijn van bepaalde programmeerfouten, of dat er sprake kan zijn van overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden die de toegang tot de website onmogelijk maken.

 


4. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Deze website is onderworpen aan de Spaanse wetgeving en in geval van geschillen of controverses die voortvloeien uit het gebruik van deze website, onderwerpen beide partijen zich aan de jurisdictie van de rechtbanken die het dichtst bij Priego de Córdoba, Córdoba (Spanje) liggen. Deze uitdrukkelijke indieningsclausule bij de rechtbanken die het dichtst bij Priego de Córdoba liggen, is niet van toepassing op geschillen met websitegebruikers die, volgens de huidige wetgeving, de status van consument hebben, in welk geval beide partijen onderworpen zijn aan de jurisdictie van de rechtbanken. en rechtbanken van de woonplaats van de consument. Op dezelfde manier kunnen de aanbieder en de gebruiker in deze gevallen hun conflicten onderwerpen aan de arbitrages waarin de arbitrage- en consumenten- en gebruikerswetgeving voorziet, en aan de buitengerechtelijke procedures voor het oplossen van conflicten die zijn vastgesteld door middel van gedragscodes of andere zelfregulerende instrumenten. Als u het niet eens bent met de gecontracteerde producten of diensten en een klant bent die behoort tot de Europese Unie, behalve Spaans, kunt u naar de volgende link gaan om de juiste claim in te dienen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/