Privacybeleid

Bij COOL CLOTHES SL hechten we veel waarde aan de bescherming van uw privacy. We willen transparant zijn over de gegevens die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en de rechten die u heeft om uw gegevens te controleren.


1. Gebruikersinformatie

COOL CLOTHES SL, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker en informeert u dat deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (RGPD) betreffende de bescherming van natuurlijke personen en Organische Wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD), met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, zodat u de volgende verwerkingsinformatie krijgt:


Voor welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bij COOL CLOTHES SL verwerken we de gegevens van geïnteresseerden voor het beheer en de ontwikkeling van de communicatie (contact met gebruikers, oplossen van vragen, enz.) en om de gevraagde diensten te verlenen en onze activiteit te ontwikkelen.
We beheren het contracteren van onze producten in de verkoop op afstand en beheren verzendingen en retourzendingen.
We beheren de verwerking van de registratie van de gebruiker voor de aankoop van de aangeboden producten.
Met betrekking tot de publicatie van persoonlijke gegevens op blogs en sociale netwerken die deze website kunnen delen, kunnen persoonlijke gegevens worden verwerkt met als doel opmerkingen te beantwoorden en onze diensten te verbeteren. Het privacybeleid wordt bepaald door de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor deze sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die elke gebruiker kan publiceren.


Als u ons een CV stuurt of achterlaat, kan deze worden gebruikt in wervingsprocessen, met als doel de beste kandidaat te selecteren voor de vacature die wij aanbieden. CV's worden maximaal één jaar bewaard, waarna ze worden verwijderd, waarbij zowel bij de verwerking als bij de daaropvolgende vernietiging volledige vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd. In die zin verzoeken wij u om na de bovengenoemde periode uw cv opnieuw naar ons op te sturen als u wilt blijven deelnemen aan de selectieprocessen.


Welk type gegevens verwerken we?

Naast de verschillende manieren van verzamelen die hierboven zijn genoemd, en de verschillende verwerkingsdoeleinden die hierboven zijn beschreven, informeren wij u dat de soorten gegevens die wij in ons informatiesysteem kunnen verwerken zijn:

  • Identificatiegegevens
  • E-mailadressen


Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Persoonsgegevens worden bewaard zolang wij een relatie met u onderhouden, hetzij als klant of als een ander type belanghebbende; zolang u niet verzoekt om verwijdering van deze gegevens; of zolang er een wettelijke bepaling of verplichting is om deze gegevens te bewaren.

Wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, worden ze verwijderd, waarbij de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd.
In het geval van gegevens die zijn verstrekt in het kader van het zoeken naar een baan, worden deze, als ze niet langer van belang zijn voor het bedrijf, onmiddellijk verwijderd, waarbij de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd.
 


Wat is de legitimatie voor de verwerking van uw gegevens?

Voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens baseren wij ons op de volgende legitimatie:
De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de relatie die met u wordt onderhouden op basis van de uitvoering van een contract en/of zakelijke relatie, evenals de uitdrukkelijke toestemming die u ons, indien van toepassing, hebt gegeven voor aanvullende verwerkingen zoals het
contactformulier op de website, en elke andere verwerking die noodzakelijkerwijs gepaard gaat met het verzamelen van uw persoonsgegevens, waarvoor een duidelijke bevestigende handeling van de kant van de betrokken partij een essentiële vereiste is.

Wij informeren u dat de persoonsgegevens die worden gevraagd op het moment van registratie op deze website strikt noodzakelijk zijn om de relatie met u te formaliseren en te beheren, zodat als u deze niet verstrekt, wij deze relatie niet in stand kunnen houden. In elk geval is dit hoofddoel niet onderworpen aan toestemming voor de verwerking van gegevens die niet noodzakelijk zijn voor deze hoofdactiviteit.


Aan welke ontvangers worden uw gegevens bekendgemaakt?

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat zij toegang hebben tot informatie die aan ons is verstrekt door derden om u de gevraagde dienst te kunnen leveren, bijv. logistieke, transport- en leveringsdiensten, bedrijven die ons andere soorten diensten leveren zoals: informatietechnologie (opslag en verwerking van informatie, enz.).

Deze derden hebben alleen toegang tot de persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om deze diensten uit te voeren. Zij zijn verplicht om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en mogen deze niet gebruiken op een andere manier dan wij hebben gevraagd.
Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.


Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw gegevens verstrekt en/of wij deze verwerken?

Als betrokkene kunt u ons te allen tijde vragen om een van de volgende rechten die u hebt op het gebied van gegevensbescherming uit te oefenen:

  • Toegang tot uw gegevens: u hebt het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens om te weten te komen welke persoonsgegevens wij over u verwerken.
  • Recht op rectificatie of verwijdering van uw gegevens: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om persoonsgegevens die u als onjuist beschouwt en die u betreffen en die door de entiteiten worden verwerkt, te rectificeren, evenals het recht om te verzoeken om verwijdering van uw gegevens wanneer de gegevens, onder andere, niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
  • De beperking van de verwerking van uw gegevens vragen: In bepaalde omstandigheden heb je het recht om ons te vragen de verwerking van je gegevens te beperken, in welk geval we je informeren dat we de gegevens waarvoor je om beperking van de verwerking hebt gevraagd alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.
  • Op de overdraagbaarheid van uw gegevens: In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en door ons bedrijf te laten overdragen aan een andere gegevensbeheerder.
  • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens: In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, in welk geval wij zouden stoppen met de verwerking ervan, tenzij we dit moeten blijven doen om dwingende legitieme redenen of voor de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u geen genoegdoening hebt gekregen bij de uitoefening van uw rechten, in dit geval bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming http://www.aepd.es

Wij informeren u dat u uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens kunt uitoefenen via een van de volgende kanalen:

  • Postadres: Cool Clothes SL, CIF B-05431333 C/María Loreto Calvo Lozano , 13, CP 14800 Priego de Córdoba.
  • E-mailadres: info@oltextrading.com


Verzenden van communicatie of informatie

Ons beleid met betrekking tot het versturen van informatie via telematicamiddelen (e-mail, instant messaging, enz.) is beperkt tot het versturen van alleen berichten die wij van belang achten voor onze gebruikers en geïnteresseerden, met betrekking tot de functies en activiteiten van het bedrijf, of die u toestemming hebt gegeven om te ontvangen.


Als u deze berichten liever niet ontvangt, bieden wij u via deze weg de mogelijkheid om gebruik te maken van uw recht op annulering en afzien van de ontvangst van deze berichten, in overeenstemming met de bepalingen van Titel III, artikel 22 van Wet 34/2002 van Diensten voor de informatiemaatschappij en elektronische handel.

 


2. VERPLICHT OF FACULTATIEF KARAKTER VAN DE DOOR DE GEBRUIKER VERSTREKTE INFORMATIE

Door de overeenkomstige vakjes aan te vinken en gegevens in te vullen in de velden van het contactformulier of in downloadformulieren, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk en ondubbelzinnig dat zijn gegevens noodzakelijk zijn voor de provider om zijn verzoek te behandelen, waarbij het invullen van gegevens in de overige velden vrijwillig is.


De gebruiker garandeert dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en actueel zijn en is verantwoordelijk voor alle directe of indirecte schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting.


In het geval dat de gebruiker gegevens verstrekt die toebehoren aan een derde partij, garandeert hij/zij dat hij/zij deze derde partij op de hoogte heeft gebracht van alle aspecten die zijn opgenomen in dit Privacybeleid en hun toestemming heeft verkregen om hun gegevens aan ons te verstrekken voor het doel van de verwerking in kwestie. Dit alles voordat de gegevens van een derde partij worden verstrekt.


In het geval dat niet alle gegevens worden verstrekt, is er geen garantie dat de verstrekte informatie en diensten volledig op uw behoeften zijn afgestemd.