Algemene verkoopvoorwaarden

Het is een voorwaarde voor de aankoop van de producten die worden aangeboden in de webshop www.oltextrading.com,

dat u de onderstaande Algemene Verkoopvoorwaarden leest. Het gebruik van onze diensten en de aankoop van onze producten houdt in dat u de Algemene Verkoopvoorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd.

Cool Clothes SL behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen en toe te passen op toekomstige bestellingen. De laatste versie van de Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn altijd beschikbaar op www.oltextrading.com.

In het geval dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of een ander contract tussen de partijen geheel of gedeeltelijk ongeldig worden, blijven de overige bepalingen volledig geldig. In een dergelijk geval worden de ongeldige bepalingen vervangen door een nieuwe regeling, die het onderwerp van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Alle voorwaarden die afwijken van deze algemene voorwaarden, zelfs als deze zijn uitgegeven door vertegenwoordigers van Cool Clothes, moeten uitdrukkelijk worden bevestigd door Cool Clothes SL.

MIJN ACCOUNT

Om toegang te krijgen tot Oltex Trading Webshop, moet de klant een account aanmaken door het contactformulier in de webshop in te vullen. De klant verbindt zich ertoe om correcte informatie te verstrekken en deze up-to-date te houden.

De registratie wordt geldig zodra de klant een bevestigingsmail ontvangt van Cool Clothes, waarin u wordt geïnformeerd dat uw aanvraag is geaccepteerd. Cool Clothes behoudt zich het recht voor om de registratie van een klant te weigeren en is niet verplicht om redenen op te geven voor de weigering.

De klant is verantwoordelijk voor elk frauduleus gebruik van zijn gebruikerscodes en zorgt ervoor dat elke persoon die gemachtigd is om deze codes te gebruiken, zich houdt aan de Algemene Verkoopvoorwaarden. Daarom is Cool Clothes vrijgesteld van elk misbruik.

Het is handig dat de klant een e-mail stuurt naar administracion@oltextrading.com met de eventuele wijzigingen van informatie die zijn gemaakt in zijn gebruiker.

BESTELLINGEN

De producten aangeboden door Cool Clothes zijn onderhevig aan real-time beschikbaarheid van de voorraad, Cool Clothes is echter niet verantwoordelijk voor variaties die kunnen ontstaan in de beschikbare voorraad.

Na het afronden van de transactie van een bestelling, stuurt Cool Clothes een e-mail ter bevestiging dat de bestelling succesvol is geplaatst. Na deze bevestiging kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht in de aangekochte producten. In het geval dat de klant een wijziging wil doorvoeren na de bevestiging, dient hij/zij contact op te nemen met administracion@oltextrading.com en een wijziging aan te vragen. Cool Clothes behoudt zich het recht voor om deze wijziging te weigeren of, in tegendeel, bij uitzondering, om wijzigingen in de bestelling te accepteren, met het recht om van de klant de kosten te vorderen die zijn gemaakt als gevolg van de wijziging van de oorspronkelijke bestelling, ten bedrage van 20% van de totale bestelling.

Cool Clothes kan elke bestelling of levering weigeren of annuleren in de volgende gevallen:

  • Weigering van creditcardbetalingen door banken.
  • Verouderde, onvolledige of onjuiste informatie van de klant.
  • Onenigheid tussen de klant en Cool Clothes.
  • Niet-betaling per bankoverschrijving na vijf kalenderdagen vanaf de datum van de bestelling.

In ieder geval is Cool Clothes niet verantwoordelijk en niet verplicht om de klant te informeren over de redenen van annulering. Indien de bestelling voorafgaand aan de annulering door het magazijn is gereserveerd, kan 20% restocking fee van het totale orderbedrag worden geëist.

De klant mag onze producten niet doorverkopen zonder eerst een bedrukkings-, borduur- of textieltechniek naar keuze van de klant te ondergaan. In geval van niet-naleving heeft Cool Clothes het recht om de samenwerking met de klant stop te zetten.

Alle klanten zijn vrijgesteld van het verwijderen van het Oltex Trading label van het product.

BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN

De kenmerken van de geleverde producten zijn deze die zijn aangegeven in de orderbevestiging. Echter, na het informeren van de klant, zal Cool Clothes het recht hebben om de kenmerken van de producten te wijzigen die, om redenen buiten haar controle, het onmogelijk maakt om de producten bevestigd in de bestelling te leveren.

Alle producten in de Webshop voldoen aan de internationale kwaliteitsnormen voor de productie van kleding die vooraf zijn geaccepteerd door Cool Clothes.

PRIJZEN

De verkoopprijzen die van toepassing zijn worden getoond in de Webshop, zijn aangegeven in EUR en zijn exclusief BTW en verzendkosten. Alle kosten worden aangegeven en gefactureerd aan de klant op het moment van betaling. Als prijzen veranderen voordat een bestelling wordt geplaatst, moet de klant rekening houden met de laatste prijsupdate die in de webshop wordt getoond.

In het geval dat de prijs niet verschijnt of de kosten is 0 € in de webshop of in de orderbevestiging, moet de klant onmiddellijk Cool Clothes informeren om deze fout op te lossen. De klant heeft geen recht op gratis ontvangst van de producten waarvan de prijs niet is aangegeven of waarvan de kostprijs 0 € is.

LEVERING

De producten worden geleverd op het afleveradres dat de klant heeft aangegeven bij het plaatsen van de bestelling.

Levertijden zijn indicatief, een vertraging in de levering (inclusief expreslevering) betekent niet dat Cool Clothes de klant een vergoeding moet geven, noch rechtvaardigt het de annulering van de bestelling.

Cool Clothes kan bestellingen weigeren indien de klant niet voldoet aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de Algemene Verkoopvoorwaarden (bijv. betalingsverplichting).

Transportkosten zijn voor rekening van de klant en zullen worden vermeld in de orderbevestiging voor leveringen op het schiereiland. In het geval dat de klant verzoekt om een andere leveringsmethode dan vermeld, zoals expreslevering, worden de kosten voor deze service afzonderlijk in rekening gebracht. De verzendkosten worden berekend op basis van de bestelling en het leveringsgebied, in het geval van leveringen buiten het schiereiland wordt het budget per e-mail naar de klant gestuurd ter goedkeuring vóór verzending.

De klant die vraagt om levering in een ander land dan Spanje wordt de gemachtigde importeur en moet daarom voldoen aan de wetten en regels die gelden in het land van bestemming. De klant kan ook worden onderworpen aan invoerrechten of belastingen wanneer de goederen in het land aankomen. In het geval van extra inklaringskosten zijn deze voor rekening van de klant. Cool Clothes is vrijgesteld van alle douaneproblemen die de klant kan hebben bij het exporteren van de goederen.
 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Cool Clothes blijft eigenaar van de producten totdat de factuur volledig is betaald (betaling van de bestelling, verzendkosten of andere gecontracteerde diensten).

In geval van niet-betaling van facturen door de klant binnen de contractuele termijn, onverminderd zijn andere rechten op grond van de overeenkomst of de wet, kan Cool Clothes de teruggave van de goederen eisen op kosten en risico van de klant.

De klant is aan Cool Clothes een schadevergoeding voor waardevermindering verschuldigd van 12% voor elke maand dat de goederen worden bewaard in de periode tussen de levering en de terugzending. Cool Clothes mag deze vergoeding inhouden bij vooruitbetalingen.

De klant verleent Cool Clothes het recht om namens hem openstaande facturen bij zijn klant te innen. Om de uitvoering van deze opdracht mogelijk te maken door kennisgeving aan de gecedeerde debiteur, machtigt de klant Cool Clothes om zijn boekhouding, facturenadministratie, orderboeken en andere relevante administratieve, financiële en boekhoudkundige documenten in te zien.

OVERDRACHT VAN RISICO'S

De risico's worden van de klant vanaf de dag waarop de goederen hem ter beschikking worden gesteld, ongeacht of hij ze heeft ontvangen of niet.

KLACHTEN/RETOUREN

De klant is verplicht de goederen te controleren zodra deze geleverd zijn. In het geval dat de klant merkt dat de verpakking met de goederen beschadigd is, kan hij deze weigeren en contact opnemen met Cool Clothes om het pakket terug te sturen. De klant is verplicht om deze situatie zo snel mogelijk te melden bij de klantenservice.

In geval van een klacht over de factuur, dient de klant binnen 5 kalenderdagen na factuurdatum per e-mail contact met ons op te nemen. Na 5 kalenderdagen wordt de factuur als geaccepteerd beschouwd.

De klant kan een klacht of retouraanvraag sturen naar Cool Clothes als het geleverde product defect is. De klacht of het verzoek moet per e-mail worden verstuurd en moet in detail de redenen voor dit verzoek uitleggen. Kleine verschillen in maat, kleur, tint en constructie worden niet gezien als een gebrek. De kwaliteitsafdeling van Cool Clothes zal elk geval analyseren en bepalen of er sprake is van een defect aan het product. Als het product eenmaal is aangepast (geborduurd, bedrukt...), is de klacht niet meer geldig. Reclamaties moeten binnen 15 kalenderdagen na aankomst van de goederen op het afleveradres per e-mail worden afgehandeld, waarna de klant wordt geacht de producten te hebben geaccepteerd.

Klachten of retouraanvragen zullen door Cool Clothes worden bestudeerd. In het geval dat Cool Clothes vaststelt dat de retouraanvraag gegrond is, zal een retourdossier worden geopend. Cool Clothes zal contact opnemen met de klant met het retournummer en het label voor het ophalen van de goederen. De klant moet een retourautorisatie bijvoegen en het door Cool Clothes verstrekte label aan het te retourneren pakket bevestigen.

Als de klant besluit om de goederen terug te sturen met een ander transportbedrijf van zijn keuze, zal hij de verantwoordelijkheid en de kosten van deze verzending op zich nemen. Retourzendingen naar een ander adres dan door Cool Clothes aangegeven worden geweigerd.

Retourzendingen zullen worden uitgevoerd binnen 7 kalenderdagen na opening van het retourdossier. Elk pakket dat geen identificatie van de afzender bevat (ordernummer, retournummer, etc.) wordt geweigerd.

Producten die teruggestuurd worden naar Cool Clothes moeten in de originele verpakking zitten en in de staat waarin de klant ze ontvangen heeft. Gepersonaliseerde producten worden niet geaccepteerd voor retourzending.

De geretourneerde producten die naar het oordeel van Cool Clothes niet voldoen aan de kwaliteitsnormen, blijven ter beschikking van de klant, die verplicht is deze af te halen op het opgegeven adres. Deze producten moeten door de klant worden betaald indien dit nog niet eerder is gebeurd. Daarentegen kunnen de producten met een door Cool Clothes geconstateerd gebrek worden vervangen, de klant ontvangt een tegoedbon die in mindering kan worden gebracht op zijn volgende aankoop of de terugbetaling van deze producten.

In het geval dat Cool Clothes akkoord gaat met het retourneren van producten zonder gebreken, kan de klant de producten terugbetaald krijgen. Cool Clothes heeft echter het recht om 20% van de gefactureerde waarde (exclusief BTW) van de geretourneerde goederen in te houden, met een minimum van EUR 15 per retourdossier.

Ongerechtvaardigde retourzendingen kunnen door Cool Clothes worden geweigerd, evenals het recht om nabestellingen te weigeren.
 

AANSPRAKELIJKHEID

Cool Clothes stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar producten en doet er alles aan om binnen de door Cool Clothes gestelde kwaliteitsnormen te blijven. Echter, kleine verschillen in maat, kleur, tint en pasvorm worden getolereerd vanwege de aard en samenstelling van de producten. Producten die door Cool Clothes defect worden bevonden zullen worden vervangen of vergoed, maar in geen geval zal Cool Clothes aansprakelijk zijn voor vergoeding van directe of indirecte schade van welke aard dan ook.

De producten op deze website worden beschreven door middel van tekst en foto's, die alleen ter informatie dienen. Deze informatie wordt gebruikt om het merk te promoten en is niet toegestaan voor andere doeleinden. Cool Clothes is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten in haar teksten of foto's.

De klant vrijwaart Cool Clothes van elke aansprakelijkheid en ziet af van elk recht op compensatie of schadevergoeding tegen Cool Clothes die kan voortvloeien uit haar diensten. - of in verband daarmee - of uit het tijdelijk niet beschikbaar zijn van haar Oltex Trading Webshop, behalve in geval van verlies of schade veroorzaakt door opzet van Cool Clothes of als gevolg van grove nalatigheid van haar kant.

De meeste stoffen die gebruikt worden in Cool Clothes producten zijn GOTS gecertificeerd. Dit certificaat is echter niet meer geldig zodra het kledingstuk wordt behandeld, met uitzondering van gecertificeerde klanten. De logo's van het certificaat mogen alleen gebruikt worden door gecertificeerde partners, daarom zal Cool Clothes eisen dat de labels met deze logo's verwijderd worden van haar producten. Cool Clothes wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van een probleem tussen de betreffende instantie en de klant.

BETALINGSVOORWAARDEN

Aankopen kunnen uitsluitend worden betaald met creditcard, bankoverschrijving of een andere betaalmethode die beschikbaar is op Oltex Trading Webshop.

In het geval van betaling met creditcard, moet het totale bedrag (inclusief verzendkosten of andere gecontracteerde diensten) worden betaald op het moment van bestelling. Uw creditcard wordt onmiddellijk belast op het moment van de transactie.

Voor creditcardbetalingen krijgt de klant toegang tot een gecontroleerde omgeving waarin hij/zij zijn/haar creditcardgegevens rechtstreeks aan de creditcardmaatschappij verstrekt, die hem/haar doorverbindt met zijn/haar bank/bank om de transactie te autoriseren. Op deze manier wordt de betaling op een directe, legitieme en veilige manier uitgevoerd, waarbij de privacy van de kaartgegevens te allen tijde gewaarborgd blijft. Betaling met een creditcard is onderhevig aan de goedkeuring van de financiële instelling die de kaart heeft uitgegeven. Cool Clothes aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval dat de financiële instelling de betaling weigert om welke reden dan ook of met betrekking tot eventuele extra kosten als gevolg van bankkosten.

Voor bankoverschrijving dient u deze betaalmethode te selecteren, aan het einde van het proces ontvangt u een e-mail met de afleverbon van de bestelling waarop het rekeningnummer staat vermeld waarop u het bedrag dient te storten. Vermeld bij de overschrijving duidelijk je naam, achternaam en je bestelnummer. Zodra we een bevestiging van de betaling hebben ontvangen, gaan we verder met het verwerken van de bestelling. Controleer of uw bank provisies in rekening brengt, want Cool Clothes is niet verantwoordelijk voor eventuele provisies die uw bank in rekening brengt.

OVERMACHT - AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de wil van Cool Clothes die de nakoming van haar verplichtingen beïnvloedt. In geval van overmacht kan de levertijd van bestellingen worden verlengd. Onder overmacht vallen onder andere branden, overstromingen, blikseminslag, explosies, aardverschuivingen, economische geschillen, nationale of lokale noodsituaties, pandemieën, oorlogen, nalatigheid van een individu of entiteit zoals externe leveranciers.

In het geval dat als gevolg van overmacht de vertraging van de leveringen wordt verlengd met meer dan 8 weken, kan de klant of Cool Clothes de betreffende bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren. De klant heeft geen recht op schadevergoeding van Cool Clothes, maar Cool Clothes kan wel aanspraak maken op vergoeding van de gemaakte kosten.

Indien door overmacht tijdens de uitvoering van de bestelling de kosten van de producten aanzienlijk zijn gestegen, zullen partijen in overleg treden om tot een voor beide partijen nog gunstige overeenkomst te komen.

BESTELLING FOUT

Indien de klant bij het plaatsen van een bestelling een fout maakt, kan hij schriftelijk verzoeken om terugzending van de goederen. Deze procedure wordt op dezelfde manier geregeld als beschreven voor klachten/retours, met dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld. Reclamaties moeten binnen 15 kalenderdagen na aankomst van de goederen op het afleveradres per e-mail worden afgehandeld, waarna de klant wordt geacht de goederen te hebben geaccepteerd.

Cool Clothes zal het verzoek bestuderen en in geval van goedkeuring zal een retourdossier worden geopend. Cool Clothes zal contact opnemen met de klant met het retournummer, maar de kosten zijn voor rekening van de klant.

Retourneren gebeurt binnen 7 kalenderdagen nadat het retourbestand is geopend. Elk pakket dat geen identificatie van de afzender bevat (ordernummer, retournummer, etc.) wordt geweigerd.

Producten die teruggestuurd worden naar Cool Clothes moeten in de originele verpakking zitten en in de staat waarin de klant ze ontvangen heeft. Gepersonaliseerde producten worden niet geaccepteerd voor retourzending. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, worden de producten ter beschikking gesteld van de klant, die verplicht is deze binnen een termijn van maximaal 2 weken op het opgegeven adres af te halen. Deze producten moeten door de klant worden betaald als dit nog niet eerder is gebeurd.

In geval van een fout bij de voorbereiding van de bestelling, zal Cool Clothes verantwoordelijk zijn voor het ophalen en verzenden van de juiste goederen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Oltex Trading bezit de rechten op de naam en het logo en deze zijn dan ook beschermd. Alle visuele/tekstuele inhoud wordt beschermd door databankrecht en is het exclusieve eigendom van Oltex Trading, die een licentie verleent aan Cool Clothes.

Klanten mogen de packshots (textielfoto's zonder modellen) alleen gebruiken voor schetsen en ontwerpstudies, maar het is ten strengste verboden om deze foto's te gebruiken voor reclamecampagnes, tijdschriften, billboards, gedrukte of digitale media. Foto's met modellen mogen nooit gebruikt worden. Cool Clothes behoudt zich het recht voor om deze toestemming in te trekken.

De klanten van Cool Clothes zijn verantwoordelijk voor het creëren en ontwikkelen van visuele elementen die hun eigen merkimago weerspiegelen en Cool Clothes is niet aansprakelijk voor redenen van negatieve aard, zoals racisme, plagiaat, etc.

Cool Clothes geeft geen toestemming voor indexering in Google, of waar dan ook, namens haar.

Cool Clothes behoudt zich het recht voor om alle nodige juridische stappen te ondernemen, inclusief gerechtelijke stappen, in geval van schending van de voorwaarden van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN

Cool Clothes verkoopt haar producten via een digitaal platform. Daarom stemt de klant ermee in dat Cool Clothes een elektronisch communicatiemiddel onderhoudt, waarmee Cool Clothes de klant toestemming geeft om elektronische berichten en andere mededelingen over zijn bestelling te sturen via het internet.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze website valt onder de Spaanse wetgeving en in geval van geschillen of onenigheid voortvloeiend uit het gebruik van deze website onderwerpen beide partijen zich aan de jurisdictie van de rechtbanken in de buurt van Priego de Córdoba. Deze clausule van uitdrukkelijke onderwerping aan de rechtbanken van Priego de Córdoba zal niet van toepassing zijn in het geval van geschillen met gebruikers van de website die, volgens de huidige wetgeving, consumenten zijn, in welk geval de aanbieder en de gebruiker overeenkomen om elk geschil dat kan voortvloeien uit de levering van de producten of diensten die onder deze voorwaarden vallen voor te leggen aan de rechtbanken en tribunalen waar de gebruiker is gevestigd.

Evenzo kunnen de aanbieder en de gebruiker hun geschillen voorleggen aan de arbitrage voorzien in de wetgeving op arbitrage en de verdediging van consumenten en gebruikers, en aan de procedures voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen vastgesteld door middel van gedragscodes of andere instrumenten van zelfregulering.

Als u het niet eens bent met de gecontracteerde producten of diensten en u bent een klant uit de Europese Unie, met uitzondering van Spanje, kunt u contact opnemen met de volgende link om de juiste claim in te dienen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

KLANTENSERVICE

Onze klantenservice staat ter beschikking van onze klanten om informatie te verstrekken en eventuele vragen op te lossen.

Tel.: +34 615 31 81 44

Openingstijden: Van 7.00 tot 15.00 uur van maandag tot vrijdag.
Met uitzondering van nationale feestdagen (Spanje) of lokale feestdagen (Priego de Córdoba).

 

E-mail: ter attentie van info@oltextrading.com

Adres: Cool Clothes SL
Avenida de Madrid, 53 / 57
14900, Lucena (Córdoba)
Spanje

 

Cool Clothes heeft de creatie van haar Webshop met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld, gebruik makend van de best mogelijke middelen. Echter, noch Cool Clothes, noch haar werknemers, managers of medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit de toegang tot en/of het gebruik van deze site, waaronder ook verstuurde e-mails vallen.